فواید خــــــــــــــــــــــــــــــــر!!!

khar

این حیوان عالی مقام را می توان با اندک تفکری دریافت. از میان حیواناتی که پروردگار حکیم آفریده است همین خر مورد بی عدالتی و ستم واقع گشته که بسی جای تاسف و تاثر دارد.

این حیوان نجیب فوایدی دارد بس گران مایه و ارزشمند که از دید بسیاری دور مانده. خر حیوانی است صبور و با وقار که نمونه آن را کمتر می توان یافت. می پرسی چرا؟ کافی است امتحان کنی. هر قدرهم که بارش

کنی دم برنمی آورد و زبان به اعتراض نمی گشاید که مبادا گوش صاحب مهربانش آزرده شود و از کاه و یونجه اش بکاهد. آخر او می داند که  بشر موجودی کینه ای و نافهم است و معنی سنگینی را نمی داند و بدتر از آن خود را با حیوان در می اندازد و مقابله به مثل می کند که چه: پدر سوخته! با صدای انکر الاصواتت روح لطیف و حساس مرا می آزاری!و بعد حالا نزن و کی بزن و هر چه فحش ناموسی است نثار خواهر و مادر خر مادر مرده می کند.