روحانی

عمو تدبیر باف؟

بلعه

 

تدبیر منو بافتی؟

بعله

 

پشت آمریکا انداختی؟

بعله

 

برجام اومده

چی چی آورده؟

 

تحریم و تبعیض

با صدای چی؟

 

فیش نجومی

فرفرفر فرفرفر فریدون